PL EN
     
Welcome Facilities Price List Calendar Photos Attractions Contact & MAP
 ATTRACTIONS


 

?ród?o / autor opisu: pl.wikipedia.org

Latarnia Morska Hel

 

 

Latarnia Morska Hel
Latarnia Morska Hel
Latarnia Morska Hel
Kontynent Europa
Pa?stwo Polska
Województwo pomorskie
Powiat pucki
Miejscowo?? Hel
Po?o?enie 54° 36' 06 '' N
18° 48' 56 '' E
Rok budowy 1942
Wysoko?? wie?y 41,50 m
Wysoko?? ?wiat?a 40,80 m n.p.m.
Zasi?g ?wiat?a 17 Mm
Charakterystyka ?wiat?a Izofazowe
Okres: 10,00 s
Blask: 5,00 s
Przerwa: 5,00 s
Administrator Urz?d Morski w Gdyni
Dozorowana tak
Udost?pniona do zwiedzania tak
Polskie latarnie morskie

Latarnia Morska Hellatarnia morska na polskim wybrze?u Ba?tyku, po?o?ona w mie?cie Hel (powiat pucki, województwo pomorskie), na ko?cu Mierzei Helskiej. Administrowana przez Urz?d Morski w Gdyni.

Latarnia znajduje si? pomi?dzy Latarni? Morsk? Jastarnia a Latarni? Morsk? Gda?sk Port Pó?nocny.

Spis tre?ci

Dane techniczne

 • Po?o?enie: 54°36'06" N 18°48'56" E
 • Wysoko?? wie?y: 41,50 m (do górnej kraw?dzi radaru)
 • Wysoko?? ?wiat?a: 40,80 m n.p.m. (38,8 m n.p.m. wed?ug niemieckiego Spisu ?wiate? z 1944 r.)[1]
 • Zasi?g ?wiat?a: 17 Mm (31,5 km)
 • Sektor widzialno?ci ?wiat?a: 151°-102°
 • Charakterystyka ?wiat?a: izofazowe
  • ?wiat?o: 5,0 s
  • Przerwa: 5,0 s
  • Okres: 10,0 s

Wie?a ma kszta?t o?mioboczny i wykonana jest z czerwonej ceg?y.

Historia latarni morskiej na Helu

Pierwsz? latarni? morsk? na Helu wybudowano ju? w roku 1826, a jej otwarcie mia?o miejsce 1 sierpnia 1827 roku. Wie?a latarni mia?a przekrój okr?g?y, o wysoko?ci 42 metrów. By?a ona zasilana olejem rzepakowym. W 1926 zainstalowano tam lamp? naftow? (palnik Arganda) z czterema soczewkami. W roku 1929 latarni? otynkowano i pomalowano w bia?o-czerwone pasy. W 1938 zainstalowano na latarni ?arówk? elektryczn? o mocy 3000 W. W czasie obrony Helu, latarnia zosta?a wysadzona w powietrze 19 wrze?nia 1939 roku przez polskich saperów, dla utrudnienia celowania niemieckiej artylerii. W roku 1942, w czasie okupacji niemieckiej latarni? odbudowano. W roku 2001 latarnia przesz?a remont.

Latarni? z 1942 roku wybudowano oko?o 10 metrów na po?udniowy wschód od fundamentu pierwszej latarni z lat 1826–1939. Do czasu remontu z 2001 roku, miejsce po fundamencie starej latarni by?o oznaczone kwietnikiem w betonowym murku[2], o zarysie fundamentu starej latarni, na trawniku przed now? latarni?. W ramach remontu w 2001 roku usuni?to kwietnik, prowadz?c przez niego nowy chodnik z kostki betonowej. Oznaczenia ?ladu po fundamencie latarni z 1826 roku wysadzonej w 1939 roku nie zachowano.

1 lipca 1928 latarni? odwiedzi? marsza?ek Józef Pi?sudski, co upami?tnia tablica wmurowana w ?cian? latarni 1 lipca 1999 roku przez stowarzyszenie "Przyjaciele Helu".

 

 
ATTRACTIONS
Katalogi
Tramwaj wodny
Warto zwiedzi?
Jurata - Atrakcje na wakacje dla dzieci
Jurata - Park Linowy
Loty widokowe nad P?wyspem
Jurata - Baseny
Jurata - Korty tenisowe
Przeja?dzki po Zatoce Puckiej
HEL - Fortyfikacje
HEL - Muzeum Rybo?stwa
HEL - Skansen Broni Morskiej
HEL - Rezydencja Prezydenta RP
HEL - Muzeum Obrony Wybrze?a
HEL - Gra Szwedw
HEL - Rezerwat Helskie Wydmy
HEL - Zabytkowe Chaty Kaszubskie
HEL - Latarnia Morska
HEL - Fokarium
HEL - Port
HEL - Kopiec Kaszubw


Visits:
Today: [ 26 ]
Total: [ 236640 ]

Online: [ 1 ]
Record online: [ 150 ]


 
Welcome
Attractions
 
Facilities
Photos
 
Price List
Contact
 
Calendar    
Realisation: INPAKO Konrad Kucharski