PL EN
     
Welcome Facilities Price List Calendar Photos Attractions Contact & MAP
 ATTRACTIONS


Port Hel

Port Hel
Hel (DerHexer) 2010-07-13 065.jpg
Po?o?enie  Polska, POL Hel flag.svg Hel
Typ portu morski
Adres bosmanatu ul. ?eglarska 1,
84-150 Hel
D?ugo?? nabrze?y 1630 m
Maksymalne g??boko?? / zanurzenie 8 m / 6,0 m
Po?o?enie na mapie województwa pomorskiego
Mapa lokalizacyjna województwa pomorskiego
Port Hel
Port Hel
Ziemia 54°36′06″N 18°48′05″E
Galeria zdj?? w Wikimedia Commons Galeria zdj?? w Wikimedia Commons
Strona portu

Port Hel – cywilny port morski nad Morzem Ba?tyckim, w po?udniowej cz??ci Mierzei Helskiej, po?o?ony w woj. pomorskim, w powiecie puckim, w Helu. Port w Helu stanowi baz? dla floty rybackiej i ?eglugi turystycznej. Znajduje si? tutaj przysta? rybacka, jachtowa, pasa?erska, a tak?e morskie przej?cie graniczne, przez które odbywa si? ruch osobowy i towarowy. Obs?uguje je placówka Stra?y Granicznej z W?adys?awowa.

W porcie przy nabrze?u Rybackim cumuje morski statek ratowniczy typu R-27 "Sztorm 2" nale??cy do S?u?by SAR[1].

Zarejestrowana flota kutrowa w Helu w 2006 roku obejmowa?a 12 jednostek p?ywaj?cych, których ??czna pojemno?? brutto wynosi?a 1400[2].

Spis tre?ci

Po?o?enie

Port Hel (przy wspó?rz?dnych 54°36′N 18°48′E ) jest po?o?ony w po?udniowej cz??ci Mierzei Helskiej, przy zachodniej stronie cypla mierzei, przy wschodnim wybrze?u Zatoki Puckiej. Port cywilny znajduje si? w po?udniowo-zachodniej cz??ci uk?adu miejskiego, na po?udnie od portu wojennego Hel oraz fokarium. Na wschód od portu w ?rodkowej cz??ci cypla mierzei znajduje si? Latarnia Morska Hel.

Warunki nawigacyjne

G?ówki wej?ciowe

Do portu Hel mog? wchodzi? statki, których d?ugo?? nie przekracza 80 m i zanurzenie 6,0 m przy ?rednim stanie poziomu wody w porcie[3].

Na torze podej?ciowym i w porcie statki s? obowi?zane porusza? si? z bezpieczn? pr?dko?ci?, nie wi?ksz? ni? 5 w?z?ów. Dla statków o d?ugo?ci wi?kszej ni? 50 m pilota? jest obowi?zkowy[3].

Do portu prowadzi tor wodny o g??boko?ci technicznej 7,0 m, szeroko?ci w dnie 60 m i d?ugo?ci 0,37 km do prawej g?ówki wej?ciowej[4].

Przysta? jachtowa posiada 35 stanowisk dla jednostek sportowych i turystycznych o zanurzeniu maksymalnym 4,5 m[5].

Ruchem statków kieruje Bosmanat Portu Hel podleg?y pod Kapitanat Portu Hel.

Infrastruktura

D?ugo?ci nabrze?y i pirsów[6]
Pirs/nabrze?e D?ugo?? ?cianki
cumowniczej [m]
D?ugo?? [m]
pirs Rybacki 200 100
pirs Kaszubski 184 92
pirs Wewn?trzny 270 135
nabrze?e Wy?adunkowe 240
nabrze?e Wyposa?eniowe 146
nabrze?e Remontowe 128
Przysta?
Widok na falochron zachodni i tzw. helskie jajo (punkt informacji turystycznej)

Granice portu cywilnego w Helu zosta?y okre?lone w 1957 roku przez Ministra ?eglugi[7]. Infrastruktur? portow? administruje Urz?d Morski w Gdyni, a podmiotem zarz?dzaj?cym jest spó?ka Skarbu Pa?stwa – Zarz?d Portu Morskiego Hel "Koga".

Port Hel posiada 2 falochrony zewn?trzne: Zachodni o d?ugo?ci 615 m i Po?udniowy o d?ugo?ci 180 m[6]. Na g?ówkach falochronów znajduj? si? sta?e ?wiat?a wej?ciowe zielone i czerwone[4].

Wej?cie do portu usytuowane jest od strony Zatoki Puckiej. Port w Helu posiada baseny portowe, powsta?e w wyniku podzielenia akwatorium pirsami. Port Hel stanowi? 3 akweny: basen wej?ciowy (awanport) (o powierzchni 6,1599 ha), basen Rybacki (2,4175 ha) oraz basen Jachtowy (0,9750 ha)[8].

Od pó?nocno-zachodniego falochronu o ?ukowatych kszta?cie odchodzi pirs Rybacki, który oddziela basen Rybacki przy wschodniej cz??ci od basenu Jachtowego. Od wschodniej strony l?du odchodzi betonowy pirs Kaszubski, który nie domyka basenu Rybackiego a pozostawia wej?cie o szeroko?ci 82 m[9]. W Basenie Jachtowym zainstalowano pomosty p?ywaj?ce dla jednostek sportowych[6]. G??boko?? basenu Rybackiego waha si? od 4 do 5 m, natomiast w pozosta?ej cz??ci portu g??boko?? waha si? od 5 do 8 m[10]. Od zachodniego falochronu w ?rodkowej cz??ci portu odchodzi pirs Wewn?trzny, który wydziela przysta? pasa?ersk? w zewn?trznym basenie portowym.

??cznie w Porcie Hel znajduje si? 1630 m nabrze?y a g??boko?? w porcie waha si? od 4 do 8 m. W 2006 roku oddano do u?ytku usytuowany w porcie punkt informacji turystycznej, który dzi?ki swojej nietypowej budowie sta? charakterystycznym punktem miasta[11].

Kutry miejscowych rybaków p?ywaj? z sygnatur? HEL na burcie.

Historia

Pierwsze kotwicowisko dla rybaków na Helu zbudowano w 1883 roku na przybrze?nej mieli?nie o szeroko?ci ok. 350 m. W latach 1892-1898 kotwicowisko zosta?o rozbudowane w port o powierzchni 3 ha i g??boko?ci 2,5 m. Zachodni falochron o ?ukowatym kszta?cie i d?ugo?ci ok. 320 m zosta? zbudowany na bazie podwójnej drewnianej palisady, któr? wype?niono wewn?trz kamieniami, na podk?adce z faszyny. Nast?pnie dobudowano do l?du wschodnie molo o d?ugo?ci 120 m[12][13].

W 1921 roku drewnian? konstrukcj? cz??ciowo wymieniono na betonow?. Wg danych z 1921 roku w porcie na Helu by?o zarejestrowanych 180 rybaków, a tak?e 42 kutry motorowe i 175 rybackich ?odzi ?aglowo-motorowych. W 1922 roku Hel po??czono lini? kolejow? z Puckiem. W 1923 roku zmodernizowano port zast?puj?c drewniane elementy konstrukcji solidn? betonow? nadbudow?, a tak?e przed?u?aj?c zachodni falochron. W 1928 roku zosta?y rozpocz?te prace przygotowawcze do budowy portu dla Marynarki Wojennej, który od pocz?tku dysponowa? betonowymi nabrze?ami oraz g??bszym basenem portowym[12][13].

Przypisy

 1. Hel - Morska Stacja Ratownicza. Morska S?u?ba Poszukiwania i Ratownictwa. [dost?p 2009-04-21].
 2. Gospodarka rybna. W: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2007. Warszawa, Szczecin: G?ówny Urz?d Statystyczny, 2007, s. 193. ISSN 0867-082X.
 3. 3,0 3,1 Przepisy dodatkowe dla portu W?adys?awowo. W: Zarz?dzenie Nr 12 Dyrektora Urz?du Morskiego w Gdyni z dnia 14 czerwca 2005 (Przepisy portowe). Gdynia: 2005-06-14. [dost?p 2009-04-19].
 4. 4,0 4,1 Zarz?dzenie Nr 14 Dyrektora Urz?du Morskiego w Gdyni z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2005 r. Nr 79, poz. 1592)
 5. Marina. ZPM Hel "Koga" sp. z o.o.. [dost?p 2009-04-21].
 6. 6,0 6,1 6,2 O nas. ZPM Hel "Koga" sp. z o.o.. [dost?p 2009-04-21].
 7. Rozporz?dzenie Ministra ?eglugi z dnia 5 czerwca 1957 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego Hel (Dz. U. z 1957 r. Nr 37, poz. 159)
 8. Zarz?dzenie Nr 15 Dyrektora Urz?du Morskiego w Gdyni z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2005 r. Nr 79, poz. 1593)
 9. Fishing Port of Hel - Map (ang.). Morski Wortal wyd. Link. [dost?p 2010-07-15].
 10. Polskie Porty - Hel (ang.). Morski Wortal wyd. Link. [dost?p 2009-04-19].
 11. Port Hel. PortalMorski.pl. [dost?p 2009-04-21].
 12. 12,0 12,1 Polskie porty morskie i rzeczne > Hel. Serwis Polska Niepodleg?a, 2007. [dost?p 2009-04-21].
 13. 13,0 13,1 Józef Wies?aw Dyskant: Polska Marynarka Wojenna w 1939 roku. Warszawa: wyd. Bellona, 1994.

?ród?o: wikipedia.org
ATTRACTIONS
Katalogi
Tramwaj wodny
Warto zwiedzi?
Jurata - Atrakcje na wakacje dla dzieci
Jurata - Park Linowy
Loty widokowe nad P?wyspem
Jurata - Baseny
Jurata - Korty tenisowe
Przeja?dzki po Zatoce Puckiej
HEL - Fortyfikacje
HEL - Muzeum Rybo?stwa
HEL - Skansen Broni Morskiej
HEL - Rezydencja Prezydenta RP
HEL - Muzeum Obrony Wybrze?a
HEL - Gra Szwedw
HEL - Rezerwat Helskie Wydmy
HEL - Zabytkowe Chaty Kaszubskie
HEL - Latarnia Morska
HEL - Fokarium
HEL - Port
HEL - Kopiec Kaszubw


Visits:
Today: [ 33 ]
Total: [ 236647 ]

Online: [ 1 ]
Record online: [ 150 ]


 
Welcome
Attractions
 
Facilities
Photos
 
Price List
Contact
 
Calendar    
Realisation: INPAKO Konrad Kucharski