PL EN
     
Welcome Facilities Price List Calendar Photos Attractions Contact & MAP
 ATTRACTIONS


Rezerwat przyrody Helskie Wydmy

Helskie Wydmy
{{{Opis_zdj?cia}}}
Rezerwat przyrody Helskie Wydmy
Rodzaj rezerwatu florystyczny
Pa?stwo  Polska
Data utworzenia 2006
Powierzchnia 108,48 ha
Po?o?enie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Helskie Wydmy
Helskie Wydmy
Ziemia 54°39′31,19″N 18°45′58,41″E
Rezerwaty przyrody w Polsce

Rezerwat przyrody Helskie Wydmy – florystyczny rezerwat przyrody na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego na Mierzei Helskiej, utworzony w 2006 roku, o powierzchni 108,48 ha. Rezerwat znajduje si? w cz??ci cyplowej mierzei na obszarze gminy miejskiej Hel. Ochronie rezerwatu podlega fragment wydmowego brzegu morskiego oraz specyficzne stanowiska ro?linno?ci wydmowej, ekosystemy murawowe, wrzosowiskowe i le?ne, w szczególno?ci bogate stanowiska porostów i grzybów naporostowych, charakterystycznych dla naturalnego nadmorskiego krajobrazu wydmowego, oraz znajduj?cy si? tu las iglasty.

Utworzenie rezerwatu

Rezerwat zosta? utworzony rozporz?dzeniem Nr 91/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Helskie Wydmy”, Dziennik Urz?dowy Województwa Pomorskiego Nr 128 poz. 2665[1].

Po?o?enie i charakterystyka

Powierzchnia rezerwatu „Helskie Wydmy” wynosi 104,74 hektara[1]. Obejmuje on stosunkowo w?ski pas terenu o kszta?cie zbli?onym do trapezu, szeroko?ci od ok. 380 do ok. 480 metrów i d?ugo?ci oko?o 2300 metrów, po?o?ony d?u?szymi bokami na kierunku po?udniowy wschód-pó?nocny zachód[2]. S? to tereny Skarbu Pa?stwa, zarz?dzane przez Nadle?nictwo Wejherowo oraz Urz?d Morski w Gdyni. Rozporz?dzenie tworz?ce rezerwat wyznaczy?o tak?e otulin? rezerwatu, któr? jest obszar pla?y o powierzchni 7,62 hektara, po?o?ony pomi?dzy lini? brzegow? a podnó?em wydm przednich, wyznaczaj?cych granic? rezerwatu od strony morza, czyli wzd?u? jego pó?nocno-wschodniej granicy[1][2], w celu zabezpieczenia rezerwatu przed zagro?eniami ze strony dzia?alno?ci ludzi. Zosta?o to uzasadnione tym, ?e z pozosta?ych stron rezerwat s?siaduje z gruntami pod zarz?dem Nadle?nictwa Wejherowo oraz zamkni?t? jednostk? wojskow?[1]. Wzd?u? po?udniowo-zachodniej granicy rezerwatu biegnie trasa linii kolejowej nr 213[2].

Rodzaj rezerwatu zosta? okre?lony jako florystyczny (Fl)[1].

Ze wzgl?du na dominuj?cy przedmiot ochrony jest to rezerwat typu biocenotycznego i fizjocenotycznego (PBf), podtyp biocenoz naturalnych i pó?naturalnych (bp). Ze wzgl?du na g?ówny typ ekosystemu w rezerwacie jest to typ wydmowy (EWd), podtyp wydm nadmorskich (wn)[1].

Ochrona

Solanka kolczysta (Salsola kali L.)

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ekosystemów murawowych, wrzosowiskowych i le?nych, w szczególno?ci bardzo bogatych biot porostów i grzybów naporostowych, charakterystycznych dla naturalnego nadmorskiego krajobrazu wydmowego[1].

Na terenie rezerwatu wyst?puje unikatowy w Polsce naturalny krajobraz wydmowy, a obecno?? rzadkich i zagro?onych gatunków ro?lin i grzybów chronionych nadaj? mu wybitne walory przyrodnicze[1].

Do najwarto?ciowszych populacji ro?lin i grzybów wyst?puj?cych na „Helskich Wydmach” nale??[1]:

W rezerwacie wyst?puje 5 typów siedlisk przyrodniczych, wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej UE, w tym 2 siedliska o znaczeniu priorytetowym: wydmy szare oraz wydmy bezwapienne z ba?yn? czarn?[1].

Wyst?puj? tak?e populacje chronionych gatunków zwierz?t, w tym obecnych na li?cie Dyrektywy Ptasiej UE[1].

 

?ród?o / autor opisu: pl.wikipedia.org
 
 ATTRACTIONS
Katalogi
Tramwaj wodny
Warto zwiedzi?
Jurata - Atrakcje na wakacje dla dzieci
Jurata - Park Linowy
Loty widokowe nad P?wyspem
Jurata - Baseny
Jurata - Korty tenisowe
Przeja?dzki po Zatoce Puckiej
HEL - Fortyfikacje
HEL - Muzeum Rybo?stwa
HEL - Skansen Broni Morskiej
HEL - Rezydencja Prezydenta RP
HEL - Muzeum Obrony Wybrze?a
HEL - Gra Szwedw
HEL - Rezerwat Helskie Wydmy
HEL - Zabytkowe Chaty Kaszubskie
HEL - Latarnia Morska
HEL - Fokarium
HEL - Port
HEL - Kopiec Kaszubw


Visits:
Today: [ 33 ]
Total: [ 236647 ]

Online: [ 1 ]
Record online: [ 150 ]


 
Welcome
Attractions
 
Facilities
Photos
 
Price List
Contact
 
Calendar    
Realisation: INPAKO Konrad Kucharski