PL EN
     
Welcome Facilities Price List Calendar Photos Attractions Contact & MAP
 ATTRACTIONS


 

Kaszuby Pó?nocne – Szlak Pier?cienia Zatoki Puckiej

Nadmorskie krajobrazy na Szlaku PierÅ?cienia Zatoki Puckiej

© Archiwum Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Pó?nocne”

Szlak Pier?cienia Zatoki Puckiej jest dobrze oznakowany, zró?nicowany i pe?en pi?knych, nadmorskich krajobrazów. Z wyj?tkiem kilku pagórkowatych odcinków, nie nale?y do wymagaj?cych i ?wietnie nadaje si? do weekendowej, rodzinnej rekreacji. Jego niepowtarzalny klimat przypadnie do gustu zarówno mi?o?nikom przyrody, jaki i krajoznawczych i historycznych ciekawostek.

Wycieczka Szlakiem Pier?cienia Zatoki Puckiej: Gdynia – Puck – W?adys?awowo – Jastarnia – Hel

D?ugo?? trasy: 76 km

Orientacyjny czas jazdy: 6-8 godzin

Stopie? trudno?ci: ?atwy

Przebieg: Gdynia – Rzucewo – Puck – Swarzewo – W?adys?awowo – Cha?upy – Ku?nica – Jastarnia – Jurata – Hel

 • Przeja?d?k? rozpocznij w gdy?skiej dzielnicy Pogórze, na ko?cu ulicy Derdowskiego.
 • Kieruj si? na pó?nocny-wschód, obje?d?aj?c tereny dawnego lotniska wojskowego Gdynia-Kosakowo i mi? miejscowo?? Pierwoszyno.
 • Przejed? przez Góry Grunwaldowe – malownicze pagórki oraz klify dochodz?ce do 30 m wysoko?ci. Zobaczysz st?d panoram? Zatoki Puckiej oraz rysuj?cy si? na horyzoncie Pó?wysep Helski.
 • Rusz w kierunku starej wsi rybackiej Mechelinki z kolorowymi kutrami oraz nowo powsta?ym molo. Zobaczysz tu ciekawy przyrodniczo rezerwat „Mecheli?skie ??ki“.
 • Po prawej stronie pozostaw Rew? i kieruj si? ku uj?ciu rzeki Redy. Przygotuj si? na podjazdy – ten asfaltowy odcinek trasy prowadzi przez wzniesienia K?py Oksywskiej i Puckiej.
 • Przejed? przez Rezerwat Przyrody „Beka“ – s?onolubne moczary, zamieszkiwane przez wiele gatunków rzadkich ptaków.
 • Z wioski Os?onino do Rzucewa wiedzie tzw. Aleja Jana III Sobieskiego obsadzona kilkusetletnimi lipami. W samym Rzucewie miniesz XIX-wieczny zespó? pa?acowy oraz tzw. Osad? ?owców Fok – intryguj?ce stanowisko archeologiczne, po?o?one na skraju Lasu Rzucewskiego.
 • Po wyje?dzie z lasu odbij w lewo, w kierunku B??dzikowa, a nast?pnie ul. Morsk? dojed? do Pucka.
 • Tu szlak prowadzi wzd?u? promenady, mija molo i dalej biegnie prawie nieprzerwanie wzd?u? wybrze?a, a? do W?adys?awowa.
 • W po?owie drogi mi?dzy Puckiem a Swarzewem zatrzymaj si?, by spróbowa? powietrznych akrobacji na wyci?gu do wakeboardu, znajduj?cym si? na terenie kempingu „Dzika Pla?a”.
 • Po kilku kilometrach zawitasz te? do Swarzewa, gdzie mo?esz zwiedzi? si? nietypowy Labirynt w Polu Kukurydzy oraz zabytkowe Sanktuarium Maryjne.
 • Wje?d?aj?c do W?adys?awowa, okr?? Rezerwat „S?one ??ki” i skr?? w prawo na Pó?wysep Helski. Tu zaczyna si? nadmorska trasa, wy?o?ona schludn? kostk? brukow?. Znajd? jej pocz?tek, a na pewno si? nie zgubisz!
 • W dalszej cz??ci szlak prowadzi przez urokliwe, nadmorskie kurorty: Cha?upy, Ku?nic? i Jastarni?, wzd?u? malowniczych lasów i pla?.
 • Przeje?d?aj?c przez nadmorskie kurorty, zatrzymaj si?, by skosztowa? specjalno?ci kuchni regionalnej – grillowanego ?ososia ba?tyckiego lub kaszubskiej zupy rybnej np. w restauracji Admira? w Jastarni.
 • Uwaga: latem na trasie spotkasz wielu spacerowiczów, udaj?cych si? na pla??. Zachowaj szczególn? ostro?no?? i dostosuj pr?dko?? do okoliczno?ci.
 • Ostatni odcinek szlaku, ??cz?cy Jurat? z Helem, przebiega przez szutrow? drog? le?n?. ?cie?ka jest utwardzona, jednak lekko pagórkowata, pami?taj wi?c, by zachowa? na ostatek odrobin? si?.
 • Mo?liwo?ci powrotu: tramwaj wodny z Helu do Gdyni, Gda?ska lub Sopotu (koszt to ok. 45 z? i 10 z? za rower),rejs katamaranem z Jastarni do Rewy lub poci?g regionalny.

Nadmorska trasa ma wyj?tkowe walory krajobrazowe i prozdrowotne. W kilku jej miejscach mo?na podziwia? nietypow? rze?b? terenu – wysokie klify, wci?? ulegaj?ce dynamicznym przemianom pod wp?ywem morskich fal. Kropelki s?onej wody nasycaj? powietrze cz?steczkami jodu, który ?agodzi dolegliwo?ci zwi?zane m.in. z niedoczynno?ci? tarczycy. Prawie ca?y obszar wybrze?a Zatoki Puckiej to raj dla mi?o?ników dzikiej przyrody. Je?li ornitologia to twój konik, koniecznie zabierz na przeja?d?k? lornetk?. W Rezerwacie Przyrody Beka swoje stanowiska l?gowe ma a? 40 gatunków ptaków, w tym rzadki biegus zmienny i pliszka cytrynowa. Je?li dopisze ci szcz??cie, by? mo?e uda ci si? te? dostrzec ?eruj?cego mor?wina lub odpoczywaj?c? fok? szar?. Zatoka Pucka to jedno z najwa?niejszych, ba?tyckich siedlisk tych ssaków. Równie cenne przyrodniczo s? podmok?e torfowiska, takie jak: Mecheli?skie ??ki czy S?one ??ki niedaleko W?adys?awowa. Rosn? na nich chronione s?onolubne ro?liny, m.in. miko?ajek nadmorski i aster solny.


© Archiwum Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Pó?nocne“

 

Wzd?u? trasy znajduje si? wiele miejsc, które zach?caj?, by na chwil? zej?? z roweru i lepiej pozna? region. W?ród nich warto wspomnie? o Parku Kulturowym „Osada ?owców Fok”, po?o?onym przy Cyplu Rzucewskim. Obejrzysz tu wykopaliska osady rybackiej z epoki ?elaza. W Pucku zahacz o port rybacki, miejsce pami?tnych za?lubin Polski z morzem z 1920 r. Pere?kami W?adys?awowa s?: nietypowe Muzeum Motyli oraz ciekawa wystawa multimedialna „Praca rybaka: jak, gdzie, czym”, znajduj?ca si? niedaleko portu. Fani militariów nie mog? natomiast przegapi? O?rodka Oporu Jastarnia – kompleksu fortyfikacji z czasów II wojny ?wiatowej. Ukoronowaniem wycieczki stanie si? wizyta w Fokarium na Helu i podgl?danie jego sympatycznych mieszkanek podczas karmienia.

Dane udost?pnione ze strony:

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/rowerowe-kaszuby

UwagaNie podchod? zbyt blisko wyleguj?cej si? na pla?y foki. Zwierz? wychodzi na l?d, by odpocz?? i zregenerowa? si?y. Przyczy? si? do ochrony gatunku, zawiadamiaj?c organizacje monitoruj?ce foki ba?tyckie – B??kitny Patrol WWF (tel. 795 536 009) lub (tel. 795 536 009) lub Stacj? Morsk? w Helu (tel. 601 88 99 40).

 
ATTRACTIONS
Katalogi
Tramwaj wodny
Warto zwiedzi?
Jurata - Atrakcje na wakacje dla dzieci
Jurata - Park Linowy
Loty widokowe nad P?wyspem
Jurata - Baseny
Jurata - Korty tenisowe
Przeja?dzki po Zatoce Puckiej
HEL - Fortyfikacje
HEL - Muzeum Rybo?stwa
HEL - Skansen Broni Morskiej
HEL - Rezydencja Prezydenta RP
HEL - Muzeum Obrony Wybrze?a
HEL - Gra Szwedw
HEL - Rezerwat Helskie Wydmy
HEL - Zabytkowe Chaty Kaszubskie
HEL - Latarnia Morska
HEL - Fokarium
HEL - Port
HEL - Kopiec Kaszubw


Visits:
Today: [ 37 ]
Total: [ 236651 ]

Online: [ 1 ]
Record online: [ 150 ]


 
Welcome
Attractions
 
Facilities
Photos
 
Price List
Contact
 
Calendar    
Realisation: INPAKO Konrad Kucharski